Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Agro-Mania.Pl (Serwis) oraz warunki świadczenia przez Agro-Mania.Pl na rzecz Użytkowników Usług.
 2. Agro-Mania.Pl  zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze i telefonu. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. W przypadku przeglądarki Internet Explorer do poprawnego działania Serwisu zalecana jest wersja 9.0 lub wyższa.
 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Java Script, a także cookies.
 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Polityka prywatności / Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest: Grzegorz Strojny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGROMANIA Grzegorz Strojny z siedzibą w Opolu, ul. Ludowa 49 lok. 1, 45-820 Opole, posiadający nadany NIP: 7481478574 oraz REGON: 381386932; tel. 794 040 721, e-mail: biuro@agro-mania.pl

Podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane w celu zawarcia umowy sprzedaży części do maszyn rolniczych (z uwagi na zainteresowanie ofertą Administratora bądź złożenie zamówienia), w celu wykonania i rozliczenia tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto - przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązek ten wynika z przepisów prawa podatkowego i związany jest z rozliczeniem z tytułu danin publicznych) - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator przetwarza również Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach dowodowych dla zabezpieczenia dokumentacji i informacji na wypadek uzasadnionej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu oferowania produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem oraz przesyłania informacji handlowych (marketing bezpośredni).

Po wyrażeniu przez Państwa zgody Administrator przetwarza również Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe:

 1. pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży części do maszyn rolniczych – Administrator przetwarza przez okres negocjowania postanowień umowy oraz (jeżeli umowa nie została zawarta) przez okres 6 lat od chwili, w której po raz ostatni mieli Państwo kontakt z Administratorem w sprawie zawarcia tej umowy;

 2. pozyskane w celu wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży części do maszyn rolniczych – Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą potencjalnie wyniknąć z tej umowy lub do końca okresu przedawnienia należności publicznoprawnych – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;

 3. przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego są przetwarzane do momentu, w którym Państwo: 

 • a) zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
 • b) cofną zgodę na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym – jeżeli przetwarzanie danych w celu marketingowym odbywało się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych

 Państwa dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane następującym odbiorcom: podmiotowi dostarczającemu na rzecz Administratora usługi internetowe (serwer, obsługa poczty elektronicznej etc.), podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe, podmiotowi świadczącemu usługi prawne na rzecz Administratora, bankowi, operatorowi pocztowemu, kurierowi, organom państwowym (sądom, organom ścigania, urzędom etc. na podstawie właściwych przepisów prawa).

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Dobrowolność w podaniu danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek - odpowiednio:

  1. wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży części do maszyn rolniczych zawartej z Administratorem;

  2. przesłania za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji o charakterze marketingowym – na wyraźną Państwa prośbę.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W zakresie przewidzianym przez RODO mają Państwo prawo: żądać od Administratora dostępu do danych osobowych; żądać ich sprostowania; żądać ich usunięcia (w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub cofnęli Państwo zgodę, a nie ma żadnej innej podstawy przetwarzania, lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem); żądać ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zażądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wynikającej z prawnie uzasadnionego interesu Administratora); do przenoszenia danych - zażądać od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych.

Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie takiej zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku w którym Państwo sądzą, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.